Professors

Joshua Luke Rees

Cử nhân Luật
Chứng chỉ TEFL
Quốc tịch Anh

Samual Peter Cooke

Cử nhân Chính trị
Chứng chỉ CELTA
Quốc tịch Anh

George Geoffrey Seale

Cử nhân khoa học thể chất
Chứng chỉ TEFL
Quốc tịch Anh

Thomas Bevan

Cử nhân quản trị nhân sự
Chứng chỉ TEFL
Quốc tịch Anh

Jack Alfie Burrows

Cử nhân Xã hội học
Chứng chỉ TEFL
Quốc tịch Anh

Elizabeth Mary Gayton

Cử nhân Ngôn ngữ và Báo chí
Chứng chỉ TEFL
Quốc tịch Anh

Page 2 of 212